Документи

Документи

 

► Заявление за прием на дете

► Списък задължителна документация и извършвани административни услуги

► Програма за превенция на ранно напускане

► Етичен кодекс

► Обществен съвет на ДГ "Слънце"

► Правилник за дейността на детската градина

► Годишен план

► План за квалификационна дейност

► Мерки за повишаване качеството на образованието

► Програма за предоставяне на равни възможности

► План за работа на педагогическия съвет

► График за организация на деня в ДГ "Слънце"

► Програма за гражданско, здравно и екологично образование

► Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Златица